Živý růženec

Co je živý růženec?

Živý růženec — co je a jak funguje?
Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi čle ny tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec, čítající 20 desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence. Tajemství a jim odpovídající papírové kartičky s obrázkem se cyklickým způsobem po měsíci střídají. Za dobu 20 měsíců tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.

Denní modlitba Apoštolátu na rok 2016:

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako svou nepatrnou oběť,spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro tento měsíc:

1- všeobecný úmysl

2- misijní úmysl

3-národní úmysl

4- úmysl za nemocné

 

Úmysly Apoštolátu modlitby Svatého otce na rok 2016

Leden:

 1. Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti.
 2. Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
 3. Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi

Únor:

 1. Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
 2. Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.
 3. Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.

Březen:

 1. Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.
 2. Aby křesťané znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.
 3. Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.

Duben:

 1. Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svojí neocenitelnou práci.
 2.  Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.
 3. Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.

Květen:

 1. Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
 2. Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
 3. Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.

Červen:

 1. Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.
 2. Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.
 3. Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti a rodiny.

Červenec:

 1. Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění.
 2. Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým nadšením hlásala evangelium v  této části světa.
 3. Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.

Srpen:

 1. Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.
 2. Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.
 3. Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.

Září:

 1. Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.
 2. Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.
 3. Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání.

Říjen:

 1. Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.
 2. Aby světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.
 3. Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.

Listopad:

 1. Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců, byly podporovány ve svém úsilí být solidárními
 2. Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti.
 3. Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné perspektivě v Boží lásce.

Prosinec:

 1. Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.
 2. Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.
 3. Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.

Mše svaté za členy ,,Živého růžence” v roce 2016 ve Velké Bystřici v neděli v 8.00 hodin

3. ledna 2016

7. února 2016

28. února 2016

3. dubna 2016

1. května 2016

5. června 2016

10. července 2016

7. srpna 2016

4. září 2016

2. října 2016

6. listopadu 2016

4. prosince 2016

1. ledna 2017

Termíny výměny kartiček 2016

31. ledna 2016

28. února 2016

3. dubna 2016

1. května 2016

29. května 2016

3. července 2016

31. července 2016

28. srpna 2016

2. října 2016

30. října 2016

27. listopadu 2016

1. ledna 2017