1. den: Popeleční středa
Budu dnes přemýšlet o tom, co v mém životě nefunguje. Co ode mne chce Bůh, abych tento půst změnil/a. Promyslím si to a učiním předsevzetí. Pak si ho napíšu…a vyhledám si průvodce, kterému tento lístek dám dnes při mši. Poprosím ho o modlitbu a doprovázení.

2. den: čtvrtek 2. března
Cvičení se ve všech ctnostech je oživováno a podněcováno láskou. Ta totiž je „svorník dokonalosti“ (Kol 3,14); je formou ctností; člení je a dává jim řád; je zdrojem i cílem jejich prožívání v křesťanské praxi. Božská ctnost lásky zaručuje a tříbí naši lidskou schopnost milovat. Povznáší ji k nadpřirozené dokonalosti božské lásky.

3. den: pátek 3. března
Ježíš umřel z lásky k nám, když jsme byli ještě „nepřáteli“ (Řím 5,10). Pán nás žádá, abychom milovali jako on, dokonce i své nepřátele, abychom se stali bližním i toho nejvzdálenějšího, abychom milovali děti a chudé jako jeho samého. Apoštol Pavel vytvořil nedostižný obraz lásky: „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží“ (1 Kor 13,4-7).

4. den: sobota 4. března
Plody lásky jsou radost, pokoj a milosrdenství; láska vyžaduje velkodušnost a bratrské napomínání; je vlídností; vzbuzuje vzájemnost, projevuje se nezištností a štědrostí; je přátelstvím a společenstvím. „Dovršením všech našich děl je láska. To je náš cíl; kvůli němu běžíme, běžíme k této metě; až tam dorazíme, najdeme tam odpočinutí.“

5. den: neděle 5. března
Dnes je neděle. Den Páně, doba odpočinku, čas na Boha, na sebe i na bližní. Neděle je přestávkou v našem půstu a na dnešní den je jen jeden úkol:
Kontaktuj svého průvodce a pokus se s ním podělit o plody úvodního týdne posvátné doby postní.


6. den: pondělí 6. března
Moje víra trpí pochybnostmi a její praktikování nepřináší radost.! Nebudu se bát překonat strach nebo lenost. Začnu se modlit vlastními slovy o dar víry.

7. den: úterý 7. března
Moje schopnost naslouchat Bohu se do jisté míry podobá obrazu z podobenství „o rozsévači. “ Odstraním ze svého života překážky , aby mé nitro bylo opět „půda úrodná“ Připravím se důkladně na svátost smíření

8. den: středa 8. března
Moje nitro je oním zapleveleným záhonkem. Jen milostí Boží tam může něco vyrůst. Pomodlím se bolestný růženec s úmyslem – Maria prostřednice všech milostí, oroduj za mne.

9. den: čtvrtek 9. března
Můj život stojí na víře jako na důvěře. Budu dnes často opakovat střelnou modlitbu: “Ježíši důvěřuji Ti.“

10. den: pátek 10. března
Často mám pocit, že Bůh ode mne chce především výkon a bezchybné plnění příkazů. Budu konfrontovat svoje domněnky s fakty. Přečtu si žalm 131 popř žalm 139.

11. den: sobota 11. března
Dnes nebo zítra si udělám čas na svátost smíření. Pomodlím se za svého zpovědníka.

12. den: neděle 12. března
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi,  kdo doufají v jeho milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za  hladu.  (Žl 33, 18 -19)


13. den: pondělí 13. března
Moje naděje navazuje na Abraháma, otce všech věřících. Spolu s židy a muslimy jsem jeho potomek. Budu se dnes snažit něco o svých „sourozencích“ dovědět. Zn. V naší farní knihovně je řada knih na toto téma! 


Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry.  On je otcem nás všech, jak je psáno: ustanovil jsem tě za otce mnohých národů.‘ Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal‚ otcem mnohých národů‘ podle slova: ‚ tak četné bude tvé potomstvo.‘ (Řím 4 13 18)

14. den: úterý 14. března
Moje naděje se může nebo nemusí shodovat s tím, v čem je skutečné štěstí. Budu vzývat Ducha svatého a prosit o ujasnění cíle. Výsledek si napíšu na papír…


Ctnost naděje odpovídá na touhu po štěstí, kterou Bůh vložil do srdce každého člověka.

15. den: středa 15. března
Moje naděje může být více či méně kontaminovaná tzv. člověčinou…Příliš lidskými popř. příliš pozemskými představami. Pokusím se v klidu posadit v tichu svého pokoje nebo kostela minimálně na čtvrthodinku. Předložím Pánu své plány či obavy do budoucna.


Ctnost naděje přijímá očekávání, která podněcují lidskou činnost; očišťuje je a zaměřuje k nebeskému království.

 16. den: čtvrtek 16. března
Moje naděje může mít charakter očekávání od sebe, od těch mých nejbližších nebo dokonce od samotného Pána. Proto se budu cvičit v trpělivosti. Např.  tím, že se budu na lidi usmívat nebo být na ně vlídný za všech okolností.


Ctnost naděje chrání před malomyslností; je oporou ve chvílích opuštěnosti.

17. den: pátek 17. března
Moje naděje zraje v mém srdci. Pomodlím se v duchu za lidi, kteří mi „spíš leží v žaludku“ a  poprosím Ducha svatého o dar lásky i k těmto lidem.


Ctnost naděje rozšiřuje srdce v očekávání věčné blaženosti

18. den: sobota 18. března
Moje naděje může být i téma rozhovoru,  který tě zítra čeká. Zkus se na něj trochu připravit.  Pomodli se za svého průvodce.


Ctnost naděje je vzpruha, která chrání před sobectvím a vede k radosti z lásky
(15. – 19. den)  Viz Katechismus katolické církve – článek  1818

19. den: neděle 19. března
Další přestávka v našem půstu  a na tento den  je jen jeden úkol:
Kontaktuj  svého průvodce a pokus se s ním podělit o plody uplynulého týdne posvátné doby postní!


Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle Melchisedechova řádu.  (Žd 6, 19)


20. den: pondělí 20. března
Moje mírnost se může projevit při dnešní oslavě Svátku svatého Josefa – V umění jíst do polosyta  a pít  do polopita. Tzn. Nejít přes svoji míru.

Ctnost mírnosti  znamená méně mluvit, ale více  naslouchat. Evangelista  Matouš svatého  Josefa  nazývá spravedlivým. Jeho příklad  poslušnosti  Boží vůli  nám může být vzorem. Nutným předpokladem bylo jeho typické mlčení – skutečně v evangeliích není ani jediné slovo, které by řekl. Abych i já mohl plnit Boží vůli   – musím ji poznat; abych ji poznal – musím naslouchat; abych mohl naslouchat  – musím se ztišit. Zn. Nebýt plný slov.

21. den: úterý 21. března
Moje mírnost  se dneska podrobí zkoušce: „ Budu mít dnes vyhrazený čas pro všechny záležitosti.  Zn. Ani víc,  ani míň!“

Ctnost mírnosti mě  vede k  hospodaření s časem. Nejen věci mají své místo v mé pracovně, ale i můj kalendář potřebuje , abychom si  při plánování záležitosti rozdělili do 3 škatulek: Na neodkladné, na důležité a na ty ostatní.

22. den: středa 22. března
Moje mírnost  se dneska podrobí zkoušce: „ Nebudu vybíravý v jídle.“

Ctnost mírnosti mě chrání před extrémy. Je to moudré odhadnutí potřebné míry ve všech oblastech našeho života. Nic se nemá přehánět, stejně tak nic se nemá odbývat!  Hodně pomáhá pokora a skromnost.

23. den: čtvrtek 23. března
Moje mírnost  se dneska podrobí zkoušce: „ Odřeknu si dnes to, co mám nejraději. Zároveň  to, co ušetřím, dám do postní pokladničky.“

Ctnost mírnosti  mě  pomáhá  být normálním ve smyslu záměru Tvůrce. Byl jsem stvořen k Božímu obrazu a jako takový musím být pozorný na všechno, co může pod záminkou dobra, toto umělecké dílo znehodnotit. K tomu mi pomáhá každodenní zpytování svědomí před Boží tváří na konci dne.

24. den: pátek 24. března
Moje mírnost  se dneska podrobí zkoušce: „ Budu se dnes postit od zbytečného brouzdání na internetu.“

Ctnost mírnosti mě  chrání před posedlostí.  Z evangelií víme, že posedlost je dílem Zlého. Jsou různé druhy posedlosti,  ale  společné mají  to,  že z nás dělají otroky vášní.

25. den: sobota 25. března
Moje mírnost  se dneska podrobí zkoušce: „ Udělám si čas na svoje nejbližší.“

Ctnost mírnosti  mě může podobně jako Pannu Marii uschopnit  k tomu, abych i já byl  Božím nástrojem. Maria byla proto vnitřně svobodná pro tvůrčí  rozvinutí svých přirozených hřiven. Proto je pro nás vzorem. Zn. Milost předpokládá přirozenost –  tzn. Normálnost.  Milost neničí přirozenost, ale rozvíjí ji.

26. den: neděle 26. března
Další přestávka v našem půstu  a na tento den  je jen jeden úkol:
Kontaktuj  svého průvodce a pokus se s ním podělit o plody uplynulého týdne posvátné doby postní!

Ctnost mírnosti mě umožňuje vzít opratě svých vášní a emocí pevně do svých rukou. Když nejdříve dokážu přemoci malé zlo v sobě, tak mám velikou šanci přemoci třeba i veliké zlo v tomto světě.

27. den: pondělí  27. března
Moje spravedlnost  se dneska podrobí zkoušce: „ Nebudu mluvit o druhých – nebudu je posuzovat.“

Ctnost spravedlnosti je spojena s otázkou – správné nebo nesprávné??? „Mistře, víme, že jsi pravdivý    a učíš cestě Boží podle pravdy; na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co myslíš: Je správné dávat daň císaři, nebo ne?“ Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: „ Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz daně!“ Podali mu denár. Od jim řekl: „čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“  Tu jim Ježíš řekl: „ Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři. Co je Boží, odevzdejte Bohu!“ Viz Mt 22,15-21: 

28. den: úterý  28. března
Moje spravedlnost  se dneska podrobí zkoušce: „ Napomenu citlivě někoho, kdo si to zaslouží.“

Ctnost Spravedlnosti  mě  vede k tomu, abych aplikoval tzv. Bratrské napomenutí… „Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby ‚každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků‘. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník.“ Viz  Mt 18, 15-nn:

29. den: středa 29. března
Moje spravedlnost se dneska podrobí zkoušce: „ Budu se dnes snažit ptát se před každým rozhodnutím, co bys Ježíši dělat Ty, na mém místě?.“

Ctnost Spravedlnosti  mě dává jasnou prioritu… „Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.“  Viz Mt 6,33

30. den: čtvrtek  30. března
Moje spravedlnost  se dneska podrobí zkoušce: „Udělám dnes dobrý skutek člověku, se kterým nemám dobré vztahy.“

Ctnost Spravedlnosti  znamená řídit se tzv Zlatým pravidlem…“Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.“.“ Viz Mt 7,12 – nn

31. den: pátek  31. března
Moje spravedlnost se dneska podrobí zkoušce: „ Půjdu na mši nebo alespoň do kostela před svatostánek. Řeknu tam Bohu, že ho miluji.“

Ctnost Spravedlnosti mi říká, že Největší přikázání lásky… „Miluj Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše své a z celé mysli své! To je největší a první přikázání! Druhé pak je mu podobné: „Miluj bližního svého jako sebe samého!“ Viz Mat. 22, 37-39

32. den: sobota  1. dubna
Moje spravedlnost  se dneska podrobí zkoušce: „Půjdu dnes na brigádu (alespoň 1 hodinu odpracuji pro farnost) nebo si připravím do zítřejší kostelní sbírky částku ve výší své hodinové mzdy.“

Ctnost Spravedlnosti mě vede k veliké touze. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ Viz Mt 5, 3-10

33. den: neděle 2. dubna

Další přestávka v našem půstu  a na tento den  je jen jeden úkol:
Kontaktuj  svého průvodce a pokus se s ním podělit o plody uplynulého týdne posvátné doby postní!

Ctnost Spravedlnosti mi nastavuje VYSOKOU LAŤKU „Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete.“ Viz  Mt 5,17-37


 

TÉMA ÚVODNÍHO TÝDNE: BOŽSKÁ CTNOST LÁSKY

Láska je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno pro něho samého a svého bližního jako sebe z lásky k Bohu.
(Katechismus katolické církve článek 1822)

TÉMA DRUHÉHO TÝDNE: BOŽSKÁ CTNOST VÍRY

Víra je božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám řekl a zjevil a co nám církev předkládá k věření, protože Bůh je pravda sama. Vírou se „člověk svobodně odevzdává Bohu“. Proto se věřící snaží poznat Boží vůli a plnit ji „Spravedlivý bude živ z víry“ (Řím 1,17).
Živá víra „se projevuje láskou“ (Gal 5,6).
(Katechismus katolické církve článek 1814)

TÉMA TŘETÍHO TÝDNE: BOŽSKÁ CTNOST NADĚJE

Naděje je božská ctnost, kterou toužíme po nebeském království a po věčném životě jako po svém štěstí tím, že důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své síly, ale na pomoc Ducha svatého.
„Držme se pevně naděje, kterou vyznáváme, protože věrný je ten, kdo nám ten slib dal!“ (Žid 10,23)
„Toho (svého Ducha) na nás vylil   v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista, abychom ospravedlněni jeho milostí — dostali jako dědictví vytoužený věčný život“ (Tit 3,6-7).

 (Katechismus katolické církve článek 1817)

TÉMA ČTVRTÉHO TÝDNE: CTNOST MÍRNOSTI

Střídmost, (lat. frenumtemperantia) je jedna ze sedmi ctností, je to uměřenost, sebekontrola, zdrženlivost a míra, umírněnost, vnímání plnou myslí, sebeovládání nebo „uzda“.

(https://cs.wikipedia.org/)

Ctnost mírnosti má člověka k tomu, aby se vyhnul jakékoliv přemíře…

(Katechismus katolické církve článek 2290)

TÉMA PÁTÉHO TÝDNE: CTNOST SPRAVEDLNOSTI

Spravedlnost je ctnost, která stojí uprostřed sociálních a ekonomických poměrů společnosti, které jsou v neustálém pohybu a stále se mění. Proto je nutné rozlišovat mezi dobově a společensky podmíněnými formami spravedlnosti a jejím nadčasovým jádrem. Spravedlnost se liší od ostatních ctností tím, že neukládá jako ony „rozumový střed„ ,ale „věcný střed„ ,který spočívá ve věcných hodnotách, ve výměně věci za věc, hodnoty za protihodnotu, ve splacení povinného dluhu.
Cílem spravedlnosti je vyrovnanost mezi dlužníkem a věřitelem.
U spravedlnosti ovšem nejde vždy jen o věcné vztahy: např. při porušení dobré pověsti bližního jde o hrubší porušení spravedlnosti než je tomu u majetkových deliktů. Avšak i v tomto případě jde o porušení striktního práva bližního, o poškození v oblasti právních vztahů, a je vyžadována náprava, restituce dobré pověsti.

Každé provinění spáchané proti spravedlnosti a pravdě ukládá povinnost odčinění,  i když bylo viníkovi odpuštěno. Není-li možné odčinit vinu veřejně, je třeba učinit tak v soukromí. Není-li možné odškodnit toho, kdo škodu utrpěl, přímo, je třeba dát mu zadostiučinění ve jménu lásky morálně. Tato povinnost odčinění se týká i provinění proti dobré pověsti druhého. Mravní a leckdy hmotná náhrada má být přiměřená škodě, která byla způsobena. Je to povinnost svědomí.

(https://matonick.signaly.cz/1308/zakladni-ctnost-spravedlnosti-tema-369)


Božské ctnosti jsou základem, duší a charakteristickým rysem mravního jednání křesťana. Pronikají a oživují všechny mravní ctnosti. Bůh je vlévá do duše věřících, aby věřící byli schopni jednat jako jeho děti a zasloužit si věčný život. Božské ctnosti jsou zárukou přítomnosti a působení Ducha svatého ve schopnostech člověka.
Božské ctnosti jsou tři: víra, naděje a láska.
(Katechismus katolické církve článek 1813)

Lidské ctnosti jsou ustálené sklony rozumu a vůle, které řídí naše skutky, vnášejí řád do našich vášní a usměrňují naše chování podle rozumu a víry. Mohou být seskupeny kolem čtyř základních ctností, které jsou: moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost.
(Katechismus katolické církve článek 1834)